บริการของเรา

หน้าแรก / บริการของเรา

บริการของเรา
 
- บริการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล 
  แนะนำผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
  ในด้านการบริหารการเงิน/ หนี้สิน, วางแผนประกันความเสี่ยง
  วางแผนเกษียณ  วางแผนภาษี  วางแผนทุนการศึกษา
  วางแผนการลงทุน  วางแผนมรดก 
 
  * บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
  * บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เลือกมากกว่า 20 บริษัท อาทิ ประกันภัยรถยนต์  ประกันอัคคีภัย เป็นต้น
  * บริการเปิดบัญชีกองทุนรวม + หุ้น กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป : แนะนำแผนลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 
 
- วิทยากรบรรยาย
  วิทยากรบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและ
  การลงทุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
- รับเขียนบทความ Advertorial
   Regular Article, Article with Infographic
   PR Post , Review Financial Products
 
 
หมายเหตุ  
อัตราค่าบริการ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.  084 6168719
E Mail : coach.addmoney@gmail.com