บทความ

หน้าแรก / รายละเอียดบทความ

ตามหา..พอร์ตที่ใช่

10 May, 2019 Add Money

.“ตามหา..พอร์ตที่ใช่”

 

การลงทุนที่ดี คือ การรู้จัก..การจัดพอร์ต ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยง  พอร์ตที่ดี ไม่ควรลงทุนตัวใดตัวหนึ่ง

เพราะหากเกิดวิกฤตกับการลงทุนนั้นๆ  จะทำให้ได้รับความเสียหายเต็ม ๆ  100%  แต่หากเรามีการกระจาย

ความเสี่ยง  ก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้  โดยอาจจะได้รับความเสียหายแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น

พอร์ตที่ใช่  ของแต่ละบุคคลนั้นย่อมต่างกัน  ด้วยความแตกต่างของแต่ละช่วงอายุ  ความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลรับได้ 

ไลฟ์สไตล์การลงทุนที่ต่างกัน  ข้อจำกัดในการลงทุนที่ต่างกัน  โดยในวันนี้เรามีตัวอย่างการจัดพอร์ต ตามเป้าหมาย

ระยะสั้น  ระยะปานกลาง  ระยะยาว ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะได้

 

การจัดพอร์ตตามเป้าหมายระยะสั้น  (ไม่เกิน 3  ปี) 

เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายที่สำคัญ เช่น เก็บเงินสำรอง  เก็บเงินดาวน์รถ ไม่ควรลงทุนในความเสี่ยงสูงมาก   แนะนำจัดพอร์ตแบบระมัดระวัง เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง    โดยลงทุนในกองทุนรวมตราสารเงิน 30%  กองทุนรวมตราสารหนี้  50%  กองทุนตราสารทุน/ หุ้น  20%  จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ  5.3% ต่อปี               

 

การจัดพอร์ตตามเป้าหมายระยะปานกลาง (3 – 7 ปี)

เป้าหมายระยะปานกลาง ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน แต่สามารถเสี่ยงได้มากกว่าเป้าหมายระยะสั้น  ด้วยระยะเวลาที่ยาวกว่า  เช่น  เก็บเงินดาวน์บ้าน  ทุนการศึกษา  แนะนำจัดพอร์ตแบบเน้นเสี่ยงปานกลาง – สูง  โดยลงทุนในกองทุนรวมตราสารเงิน  20% กองทุนตราสารหนี้/กองทุนรวมผสม 30%  กองทุนรวมตราสารทุน/ หุ้น 50% จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8%  ต่อปี

 

การจัดพอร์ตตามเป้าหมายระยะยาว (7  ปีขึ้นไป)

การวางแผนเพื่อเกษียณ ถือว่าเป็นเป้าหมายระยะยาว   สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงสูง – สูงมากได้   ยิ่งนาน

ลดความผันผวนได้มากกว่า  และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า แนะนำจัดพอร์ตโดยลงทุนในกองทุนรวม

ตราสารเงิน10%  กองทุนตราสารหนี้/กองทุนรวมผสม 20% กองทุนตราสารทุน/ หุ้น 70% จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย

โดยประมาณ 9.7% ต่อปี

 

*สมมติฐานผลตอบแทน  กองทุนรวมตราสารเงิน 1%  กองทุนรวมตราสารหนี้/

กองทุนรวมผสม  6%   กองทุนตราสารทุน/หุ้น  12%

 

การจัดพอร์ต “ไม่มีสูตรสำเร็จ” ตายตัวว่าแต่ละบุคคลพอร์ตจะเป็นแบบไหน จากพอร์ตข้างต้น เป็นการจัดพอร์ตตัวอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายในแต่ละระยะเวลา ทั้งนี้  เราสามารถปรับพอร์ต  โดยใช้พอร์ตข้างต้นเป็นแนวทางสำหรับ

 

การจัดพอร์ตของตัวเองได้  แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง  ของการจัดพอร์ตที่ดี  คือ การลงทุนอย่างมีวินัย  เพื่อให้เรา

สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ติดตามพอร์ต ว่าได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังหรือไม่  ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับ

ช่วงเวลาสถานการณ์ ติดตามข่าวสาร  หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ 

แล้วการตามหา  “พอร์ตที่ใช่ สำหรับคุณ” ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

 

By  Thidarat  Keereeta, Finance Coach.

Add Money.

All about the finance is here.