บทความ

หน้าแรก / รายละเอียดบทความ

ปรับแผนเกษียณอย่างไร? ให้สำเร็จได้ (ในยุค โควิด-19) By Finance Coach

10 July, 2021 Thidarat Keereeta, Finance Coach

ปรับแผนเกษียณอย่างไร..ให้สำเร็จได้ (ในยุค โควิด-19)

 By Finance Coach.

 

 

          จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตการเงินที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งโลก รวมถึงผลกระทบต่อสถานะการเงิน แผนการเงินของหลาย             ท่านกันนะคะ  แต่วันนี้เราจะพูดถึงแผนการเงินในด้านการวางแผนเกษียณกันนะคะ สำหรับแผนเกษียณอายุนั้น  ถือว่า  เป็นแผนการเงินระยะยาว  ซึ่งระหว่างทางอาจมีปัจจัยความเสี่ยงต่าง   ที่มากระทบ  ซึ่งมีผลต่อเป้าหมายและแผนของเรา   ดังนั้น เราต้องมีการสำรวจ  ประเมิน และปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ ปัจจุบัน  รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  การวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อปรับแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญ   ว่าจะปรับแผนอย่างไรในภาวะวิกฤตแบบนี้   ด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

 

1.  สำรวจตัวเอง    :   โดยพิจารณาว่า  รายได้ของเราในทุกวันนี้ มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด  สามารถทำต่อไปได้จนถึงอนาคตได้หรือไม่  จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลาย อาชีพ/ ธุรกิจที่ต้องปิดกิจการ  เราได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด  หาช่องทาง เพิ่มรายได้        สภาพคล่องเงินสำรองในครอบครัวมีเพียงพอหรือไม่วางแผนการใช้จ่าย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจัดการภาระหนี้สิน หากไม่สามารถชำระหนี้ตรงตามกำหนด สามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอไกล่เกลี่ย,   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยของตนเองและคนในครอบครัว  ซึ่งมีผลต่อแผนเกษียณ การออมและลงทุนของเรา  หากเจ็บป่วย ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ทำให้ขาดรายได้  ต้องนำเงินออมหรือเงินลงทุนออกมาใช้จ่ายในส่วนนี้หรือไม่

 

2. วิเคราะห์แผน :  แผนแหล่งรายได้หลังเกษียณในส่วนไหนที่เราอาจมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ในด้านจำนวนการออมหรือลงทุน  อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น   กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.),  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund),  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), ประกันชีวิต, ประกันบำนาญ,รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์,    เงินปันผล   เป็นต้น  ซึ่งหากแหล่งรายได้หลังเกษียณที่เราได้วางแผน ได้รับผลกระทบก็จะมีผลต่อเป้าหมายแผนเกษียณในอนาคตของเราได้  อาจทำให้จำนวนเงินเกษียณที่ได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 

3. แนวทางแก้ไขปัญหา : สำหรับท่านที่วางแผนเกษียณด้วยการออมหรือลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  เรามีแนวทางในการแก้ปัญหา  ดังนี้

 

       *(พัก   ชะลอ  ลด เงินออม/ เงินลงทุน)*

  • กองทุนรวมหรือหุ้น

ลดเงินลงทุน  หรือหยุดพักการลงทุนออกไปก่อน 

สำหรับกองทุน RMF  ที่ลงทุนต่อเนื่อง เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี  สามารถหยุดลงทุนได้ ปีเว้นปี  โดยที่ไม่ผิดเงื่อนไข

หรือลงทุนในจำนวนที่น้อยลงได้ตามรายได้หรือความสามารถในการลงทุน  

ซึ่ง ปัจจุบัน RMF  ไม่ได้กำหนดขั้นต่ำในการลงทุน

 

-    ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์/ เกษียณอายุ, ประกันบำนาญประกันชีวิตควบคู่การลงทุน

สามารถขอแบ่งชำระเป็นรายเดือน  รายเดือน ราย 6 เดือน หรือขอลดเบี้ยที่ชำระ  ทุนประกันให้ลดลง

หรือ กรณีค้างชำระเบี้ยเกินกำหนด ให้บริษัทกู้เงินอัตโนมัติจากมูลค่ากรมธรรม์  เพื่อชำระเบี้ยได้ (กรณีกรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอ)

ส่วนประกันชีวิตควบคู่การลงทุน  หากมูลค่าการลงทุนมีมากพอ  สำหรับการชำระเบี้ยในส่วนค่าประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียม 

เราสามารถขอพักชำระเบี้ยได้  แต่ยังได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิม หรือ ขอลดเบี้ยที่ชำระได้  แต่ความคุ้มครองหรือผลประโยชน์อาจลดลงจากเดิม

 

             

4. ปรับและทำตามแผนสำหรับแผนเกษียณที่เราได้วิเคราะห์ ปรับแผน  ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่รอวันฟื้น อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม/หุ้น ที่เหมาะสมกับเรา หรือจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดหวังของเรา  การคัดเลือกการลงทุน จังหวะในการลงทุนในแต่ละภาคธุรกิจใดที่ได้รับผลกระทบและได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้   หากมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี  เราสามารถเพิ่มสัดส่วน  เพิ่มจำนวนเงินลงทุน  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ 

 

5. ติดตาม ทบทวน ประเมินผล   :  เมื่อเราปรับแผนเรียบร้อยแล้ว ควรติดตาม  ประเมินผล อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี  ว่าผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง 

ต้องปรับเปลี่ยนแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ กองทุนรวม หรือ หุ้นที่เราลงทุนไป  มีแนวโน้ม  นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรบ้าง  ต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ 

ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน  กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ

 

ทั้งนี้  สามารถศึกษาข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมผ่านทาง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th, และ  Finnomena ได้นะคะ

 

เชื่อว่าหลายท่านคงได้วางแผนกันไปบ้างแล้ว  สำหรับ 5 ขั้นตอนของการปรับแผนเกษียณ ในช่วงสภาวะวิกฤต 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินให้กับทุกท่านได้นะคะ

 

 

By   Thidarat  Keereeta, Finance Coach.