บทความ

หน้าแรก / รายละเอียดบทความ

5 รู้ สู่การวางแผนภาษี..ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

22 October, 2018 www.rd.go.th

5 รู้ สู่การวางแผนภาษี..ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
 
การเสียภาษีเงินได้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนที่มีเงินได้กันนะคะ 
โดยเกณฑ์ของผู้ที่มีเงินได้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี คือ
 
กรณีมีเงินเดือนอย่างเดียว :
คนโสด มีเงินได้ตั้งแต่ 120,000 บาท,
สมรส  มีเงินได้ตั้งแต่ 220,000 บาท
 
และหากมีเงินได้ประเภทอื่น
คนโสด มีเงินได้ตั้งแต่ 60,000 บาท
สมรส มีเงินได้ตั้งแต่ 120,000 บาท
ต้องยื่นแบบฯ  เพื่อเสียภาษีนะคะ
 
ถ้าพูดถึงการวางแผนภาษี..หลายท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก....รายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่การวางแผนภาษีถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ในการวางแผนการเงินของเราที่เราควรใส่ใจ เพราะการที่เรามีความรู้เรื่องภาษี  จะช่วยให้เราสามารถยื่นเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและใช้สิทธิลดหย่อนได้ครบถ้วน 
และยังสามารถทำให้เราประหยัดภาษี และมีเงินออมเพิ่มขึ้นได้
 
ซึ่งเราจะมาสรุปข้อควรรู้ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น         
โดยจะแบ่งเป็น  5  หัวข้อ หลัก ๆ ดังนี้ค่ะ
 
1. รู้ประเภทเงินได้
โดยเงินได้พึงประเมินได้แก่  เงิน  ทรัพย์สิน / ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้  เงินค่าภาษีอากรที่ผู้อื่นจ่ายแทนให้ เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
สิ่งแรกเลย คือ เราต้องรู้ว่าเงินได้ของเราเป็นประเภทไหน หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ เรามาดูรายละเอียดตามตารางนี้ได้เลยค่ะ
 

      
       

2. รู้แหล่งและถิ่นเงินได้
คือ เนื่องจากมี หน้าที่การงาน กิจการที่ทำ กิจการของนายจ้าง ทรัพย์สิน
หากเป็นแหล่งที่มาของเงินได้ จากในประเทศไทย
ไม่ว่าผู้มีเงินได้จะมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยเสมอ
 
ตามหลักถิ่นเงินได้จากต่างประเทศ ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย
 
โดยต้องเข้าเงื่อนไข 2 ข้อนี้ คือ
1. ผู้มีเงินได้เป็น   “ผู้อยู่ในประเทศไทย” ในปีภาษีนั้น 
2. ผู้มีเงินได้นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้น
 
ผู้อยู่ในประเทศไทย หมายถึง ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยระยะเวลาหนึ่งหรือรวมกันทั้งหมด 180 วันในปีเดียวกัน หากอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน
จะไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย จึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
 
3. รู้สิทธิลดหย่อน
คือ สิทธิที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด  หากเรารู้ว่ามีสิทธิอะไรบ้าง จะสามารถช่วยให้เราใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ดังรายละเอียดตามตารางนี้ค่ะ


4. รู้แบบภาษีเงินได้
เงินได้บุคคลธรรมดาประเภทใด ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแบบไหน
และกำหนดยื่นแบบเมื่อไหร่  โดยรายละเอียดได้สรุปตามตารางดังนี้ค่ะ


5. รู้อัตราภาษี
เงินได้สุทธิ  = เงินได้ทั้งหมด - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อนต่างๆ
คำนวณเงินได้สุทธิ เพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้
โดยเราสามารถคำนวณเงินได้ของเราว่าอยู่ในอัตราภาษีที่ต้องเสียเท่าไหร่ ได้ตามตารางนี้ค่ะ

 
ตัวอย่างการคำนวณ เช่น  เงินได้สุทธิ (เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) = 1,500,000 บาท
 
เงินได้สุทธิ  750,001 - 1,000,000 บ. เสียภาษี 20%
เงินได้สุทธิ 1,000,001 - 2,000,000 บ. เสียภาษี 25%
 
โดยคำนวณแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนเงินได้ 1,000,000 บาทแรก อัตราภาษี 20%  เสียภาษี 115,000 บ.
ส่วนเกิน 1,000,000 บาท คือ 500,000 บาท เสียภาษีอัตรา 25% เสียภาษี 125,000 บ.
รวมภาษีที่ต้องชำระ  115,000 + 125,000 = 240,000 บาท
 

บทสรุป การวางแผนภาษีทั้ง 5 ข้อนี้ คงจะพอเป็นแนวทางสำหรับทุกท่านในการวางแผนภาษีกันนะคะ  
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th 
 
 
By Thidarat  Keereeta, Finance Coach